ALGEMENE VOORWAARDEN DE KORREL BEHEER B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Terschuur (Tolboomweg 16). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland op 10 februari 2009 onder nummer 08057247.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1. Onder DKB wordt in deze algemene voorwaarden verstaan De Korrel Beheer B.V., alsmede aan haar gelieerde vennootschappen op wier overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon (daaronder ook diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsverkrijgenden) die met, opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, dan wel op basis van enige rechtsverhouding verbonden is aan DKB.
3. Alle aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de gehele rechtsverhouding tussen partijen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle door DKB gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
2. Een overeenkomst tussen DKB en wederpartij komt pas tot stand, indien en nadat een opdracht schriftelijk door DKB is bevestigd, dan wel doordat DKB geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven, dan wel met die uitvoering is aangevangen.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst is DKB gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft DKB het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 3: Levering

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DKB derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij tevens een laatste termijn voor het alsnog nakomen dient te worden gegund. Indien DKB alsdan niet nakomt, zal eerst sprake zijn van verzuim.
2. Tenzij anders afgesproken geschiedt de levering af magazijn en onder rembours. Aan de leveringsplicht van DKB zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken.
3. Het ontvangstbewijs door wederpartij of de persoon die deze vertegenwoordigt ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet afname, komen de opslag- en overige kosten voor rekening van wederpartij.
4. Indien wederpartij nalatig is met het verrichten van een handeling, waarmee hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van wederpartij, vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en overgang

1. DKB behoudt zich de eigendom voor van alle door DKB te leveren en geleverde zaken tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, alsmede alle openstaande vorderingen inzake eerdere leveringen heeft plaatsgevonden.
2. Bij gerede twijfel bij DKB omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is de DKB bevoegd de levering op te schorten, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien deze vertraging leidt tot schade bij DKB, dan is wederpartij hiervoor geheel aansprakelijk.
3. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van DKB aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname. DKB of haar gemachtigde is te allen tijde gerechtigd binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de verkoopprijs niet is voldaan. Wederpartij verplicht zich hiertoe medewerking te verlenen en geeft bij deze DKB of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.
4. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Wederpartij is gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren.

Artikel 5: Retentierecht

1. DKB is bevoegd om alle zaken en/of goederen van de wederpartij onder zich te houden, totdat
alle vervallen vorderingen door de wederpartij zijn voldaan.

Artikel 6: Risico-overgang

1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, anders dan franco huis geleverd, berust bij wederpartij, zowel wat betreft de directe – als de indirecte – schade.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. DKB is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DKB toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen DKB verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
2. Iedere andere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. In het geval DKB desondanks rechtens verplicht is schade te vergoeden en de verzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DKB beperkt tot het factuurbedrag.
3. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 8: Betalingen

1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden onder rembours of binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door DKB aangewezen bank- of girorekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening. Voor verrekening is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DKB noodzakelijk. De wederpartij mag om generlei redenen zijn betaling opschorten.
3. Indien DKB het factuurbedrag niet binnen de termijn van dertig dagen van wederpartij heeft ontvangen, is deze daarmee van rechtswege in verzuim en is dan over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, vanaf het moment van het vervallen van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige voldoening van de vordering.
4. Indien de betaling van het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is ontvangen en wanneer DKB alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling neemt, is de wederpartij gehouden tot betaling van de door DKB te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag, met
een minimum van € 250,00, onverminderd eventuele door wederpartij krachtens rechtelijks uitspraak verschuldigde proceskosten, onverminderd et in artikel 15 gestelde.
5. Alle door of namens wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen, waarbij afboeking zal plaatsvinden allereerst op de langst openstaande facturen, zelfs indien wederpartij met betrekking tot een betaling vermeld deze betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien wederpartij met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is DKB gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met dezelfde termijn als de termijn gedurende waarin wederpartij een opeisbare (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van DKB om na ingebrekestelling de opdrachten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen DKB tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van DKB op schadevergoeding.

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat DKB wegens buitengewone omstandigheden zoals vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waardoor DKB redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig de gemaakt afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is DKB gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DKB tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan wederpartij gehouden.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan drie maanden, is wederpartij eventueel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4. Bij beëindiging, zoals hiervoor bedoeld, is DKB gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is DKB niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan wederpartij.

Artikel 10: Klachten

1. Wederpartij dient de zaken direct bij afname c.q. aflevering te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, worden slechts in behandeling genomen, indien zij onmiddellijk na ontvangst van de zaken ter kennis van DKB zijn gebracht. DKB beschouwt afname van zaken als acceptatie en goedkeuring van deze zaken.
2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na constatering, doch uiterlijk binnen veertien dagen na afname c.q. aflevering, ter kennis van DKB zijn gebracht.
3. Indien de klacht door DKB juist wordt bevonden, zal DKB de nodige tijd gegeven worden om de naar haar mening vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt, dat derden iets aan de zaak hebben veranderd, behoudens in het geval dat dit met voorafgaande akkoordverklaring van DKB is geschied en in noodgevallen, waarin de wederpartij zich vooraf onmogelijk met DKB heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin DKB terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
5. Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzendatum ter kennis van DKB zijn gebracht.
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door DKB in behandeling genomen.
7. Reclames ontslaan de wederpartij niet van enige betalingsverplichting.

Artikel 11: Merk- en handelsnaam

1. Het is wederpartij uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door DKB in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DKB.
2. Wederpartij zal de bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van DKB nauwgezet opvolgen.

Artikel 12: Retourzendingen

1. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DKB zijn niet toegestaan.
2. Indien retourzendingen zonder toestemming van DKB geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
3. Retourzendingen zonder toestemming van DKB ontheffen wederpartij nimmer van diens betalingsverplichtingen.

Artikel 13: Boetebeding

1. Bij overtreding van artikel 8 leden 1 en 2 is wederpartij een boete verschuldigd van 5% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 250,00.
2. Bij overtreding van artikel 11 is wederpartij een boete verschuldigd van € 20.000,00 per
overtreding.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. De rechtsverhouding tussen DKB en wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van buitenlands recht en verdragen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, behorende bij de vestigingsplaats van DKB.